Vyhlásenie

Informácie obsiahnuté na tejto internetovej stránke slúžia iba na všeobecné informačné účely. Tieto informácie sú poskytnuté spoločnosťou Creative Outdoor Produkt, ktorá sa zároveň snaží o aktualizáciu a správnosť údajov, preto neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky, výslovné alebo predpokladané, neposkytujeme informácie o kompletnosti, presnosti, spoľahlivosti alebo dostupnosti s ohľadom na internetovú stránku alebo informácie, výrobky, služby alebo príslušné grafiky obsiahnuté na stránke. Preto, ak sa spoľahnete na tieto informácie, je to výlučne na vaše vlastné riziko.

V žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za straty alebo škody vrátane tých bez obmedzenia, nepriame alebo následné straty alebo škody, alebo akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v dôsledku straty údajov alebo ziskov vyplývajúcich z používania tejto internetovej stránky alebo v súvislosti s ňou.

Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa môžete prepojiť na iné stránky, ktoré nespravuje spoločnosť Creative Outdoor Products. Nemáme žiadnu kontrolu nad povahou, obsahom a dostupnosťou týchto stránok. Obsiahnutie akýchkoľvek obsahov nemusí nevyhnutne znamenať, že odporúčame alebo súhlasíme s názormi, ktoré sú v nich vyjadrené.

Vynakladá sa maximálne úsilie, aby sa stránka udržiavala a fungovala bez problémov. Spoločnosť Creative Outdoor Product nenesie zodpovednosť za internetovú stránku, ktorá je dočasne nedostupná z dôvodu technických problémov, ktoré sú mimo našej kontroly.